Dane ewidencyjne (słownikowe)
Kartoteki zawierają informacje nt: Kontrahenta, jego liczników, przynależność do grup, przynależność do trasy, cennik opłat
Kontrahenci ewidencja danych kontrahentów: nazwa, NIP, Regon, Pesel, dane adresowe, dane korespondencyjne itp.
Grupy lista wszystkich hydroforni znajdujących się w sieci
Hydrofornie lista wszystkich hydroforni znajdujących się w sieci
Trasy lista tras i przypisanych do nich kontrahentów, wg których inkasenci pracują w terenie
Podmioty gospodarcze rejestracja wszystkich wykorzystywanych w ewidencji podmiotów gospodarczych
Atrybuty dodatkowe informacje o kontrahencie np. nie płaci w terminie
Umowy Możliwość podglądu w obecne i historyczne umowy klienta
Dokumenty handlowe
Faktury przelewowe, gotówkowe, ratalna, prognoza, możliwość wystawiania faktur za dodatkowe usługi
Wpłaty całościowe, częściowe, nadpłaty, rozliczanie pozycji
Korekty faktur ilościowe, wartościowe
Noty odsetkowe możliwość naliczania do wybranych faktur
Wezwania przypomnienie, wezwanie, wezwanie ostateczne
Korekty wpłat dopłata lub zwrot z danej wpłaty
Zwroty wydanie nadpłaty
Umorzenia faktur, not odsetkowych
Słowniki
Cennik historia cen
dowolna liczba cenników
możliwość zastosowania różnych cen w okresie
rozliczeniowym (średnie ważone zużycia)
Słownik odsetek historia odsetek
dowolna liczba słowników odsetek
Zarządzanie licznikami
Liczniki podział liczników: woda zimna, woda ciepła, ciepłomierz
informacje o licznikach: model, data legalizacji, rok produkcji
ewidencja stanów liczników
historia odczytów na danym liczniku
naliczanie opłat na liczniku za: wodę, ścieki
możliwość doliczania opłaty za odczyt
hierarchia liczników: licznik główny - podlicznik
liczniki główne uwzględniają zużycie na podlicznikach
podział liczników: aktywne, nieaktywne
możliwość stałej procentowej korekty zużycia
Ryczałty podział ryczałtów: ryczałt wody zimnej, ryczałt wody ciepłej
Abonamenty abonament okresowy: miesięczny, kwartalny, półroczny
Zestawienia i analiza
Wpłaty lista wpłat z zadanego okresu
podsumowanie ilościowe oraz wartościowe
Sprzedaży lista faktur z zadanego okresu
filtry: Trasa, Data wystawienia, Termin Płatności
podsumowanie ilościowe i wartościowe w rozbiciu na asortyment
z tego poziomu generowane są również zestawienia rejestru VAT sprzedaży
Sald generowanie salda wszystkich kontrahentów na wybrany dzień
filtry: ujemne, dodatnie, ujemne i dodatnie, zerowe
Należności generowanie list zadłużenia z tytułu naliczenia not odset. i kosztów wezwań
Kasa
Kasa możliwość prowadzenia ewidencji rozliczeniowej środków pieniężnych również nie dotyczących gospodarki wodno ściekowej
Wpłaty i wypłaty numerowane seryjnie
dokumenty KP i KW
drukowanie w 2 egzemplarzach
Raport kasowy bilans zamknięcia i otwarcia
numerowanie seryjne
możliwość połączenia z rozliczeniem inkasenta
Należności generowanie list zadłużenia z tytułu naliczenia not odset. i kosztów wezwań
Kasa
Kasa możliwość prowadzenia ewidencji rozliczeniowej środków pieniężnych również nie dotyczących gospodarki wodno ściekowej
Wpłaty i wypłaty numerowane seryjnie
dokumenty KP i KW
drukowanie w 2 egzemplarzach
Raport kasowy bilans zamknięcia i otwarcia
numerowanie seryjne
możliwość połączenia z rozliczeniem inkasenta
Należności generowanie list zadłużenia z tytułu naliczenia not odset. i kosztów wezwań
Przykładowe wydruki
Lista operacji rozliczeniowych na danej kartotece
Faktury Przelewowe (oryginał i kopia - na osobnych stronach)
Faktury Gotówkowe (oryginał i kopia - na osobnych stronach)
Noty odsetkowe
Korekta wpłaty - dopłata KP lub zwrot KW
Zestawienie wpłat
Zestawienie sprzedaży wg zadanych filtrów (zakres dat, trasa, data wystawienia, termin płatności, woda, ścieki)
Rejestr VAT sprzedaży
Rozliczenie VAT sprzedaży
Zestawienie należności
Zestawienie salda na dany dzień
Konfiguracja hydrosoft
Ewidencja Danych Firmy
Przechowywanie aktualnego klucza licencyjnego
Ustawianie parametrów naliczania cen: netto / brutto
Ustawianie formatu numeracji dokumentów
Ustawianie terminów płatności poszczególnych dokumentów
Ustalanie minimalnych kwot granicznych do egzekwowania należności
Dane miejsca tworzenia kopii bezpieczeństwa
Dane połączenia z Hydrosoft INK
Dane połączenia z bazą danych
Bezpieczeństwo danych
Możliwość edycji ścieżki zapisu kopii bezpieczeństwa
Kopiowana jest baza danych oprogramowania z poziomu aplikacji BOK
Kopię bezpieczeństwa można wykonać w dowolnej chwili
Kopia może być na zewnętrznym urządzeniu
Ewidencja pracowników korzystających z oprogramowania
Podział pracowników ze względu na stanowisko pracy
Możliwość nadania symboli wyróżniających tworzone dokumenty